Egzekucja Świadczeń Pienieżnych

Zabezpieczenie Roszczeń

Protokół Stanu Faktycznego

Spis Inwentarza

Nadzór nad Licytacją

Ezgekucja świadczeń niepieniężnych

Doręczenia zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów

Weryfikacja istnienia treści tytułów wykonawczych

“Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie zawsze skutecznie i sprawnie podejmować działania.”

 

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas odbywanej aplikacji komorniczej oraz asesury w renomowanej kancelarii komorniczej w Warszawie. Wcześniej pracowałem w warszawskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich.

W kancelarii specjalizuje się głównie w egzekucji świadczeń pieniężnych oraz w zabezpieczeniach roszczeń w tym przede wszystkim w sprawach gospodarczych oraz egzekucji z nieruchomości. Prowadząc postępowanie egzekucyjne podejmujemy zawsze zgodne z prawem, ale skuteczne działania w celu odnalezienia majątku dłużnika.

W kancelarii dysponujemy wszelkimi systemami które pozwalają ustalić majątek dłużnika niezbędny do prowadzenia egzekucji,a w szczególności z  następujących systemów teleinformatycznych:

 • OGNIVO e-KIR

 • CEPIK

 • ZUS-PUE online

 • konta w EPU

 • PD CBDKW

 • rejestru zastawów online

 • SISP -online (System Informacyjny  Statystyki Publicznej)

 • CEIDG online

Jednocześnie w kancelarii komornik w sposób szczególny kładzie nacisk na czynności terenowe w celu realizacji obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Prowadziny Licytacje Komornicze

Możecie Państwo zobaczyć aktualnie trwające licytacje komornicze

Najczęściej Zadawane Pytania

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, choć może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie całego kraju. Trzeba wiedzieć, że na komorniku sądowym ciąży obowiązek realizacji orzeczenia sądów, dlatego nie może odmówić podjęcia się egzekucji. Jednak wierzyciel może wybrać komornika z dowolnej części kraju, o ile nie dotyczy to egzekucji z nieruchomości.

Warto wiedzieć, że Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terenie całego kraju w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych.

Czy komornik pobiera wynagrodzenie od Wierzyciela?

To dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Komornik dolicza opłatę egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela.

Tak naprawdę, do podstawowych zadań komornika należy prowadzenie egzekucji sądowej. Uproszczając, dąży do ściągnięcia należności z majątku dłużnika dla wierzyciela. W tym wypadku trzeba jednak wiedzieć, że komornik rozpoczyna pracę dopiero wtedy, kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy – jest to ostatni etap postępowania przeciwko dłużnikowi.

Aby jednak móc zająć majątek dłużnika, komornik musi wcześniej spełnić kilka obowiązków. Dotyczy to m. in. poszukiwania majątku dłużnika, sporządzenia spisu stanu faktycznego majątku, zabezpieczenie roszczeń oraz w ostateczności – wykonanie egzekucji.

Komornik może wykonać dwa rodzaje egzekucji sądowej: pieniężną oraz niepieniężną. Oznacza to, że oprócz zajęcia świadczeń pieniężnych, może skonfiskować pojazdy mechaniczne, nieruchomości, wyposażenie domu lub firmy, instrumenty finansowe, rachunek bankowy, czy przepływy finansowe (wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, emeryturę). Świadczenia niepieniężne zostają zlicytowane oraz sprzedane, aby móc spłacić wierzyciela.

Warto zapamiętać, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa wyłącznie w oparciu o orzeczenia sądowe. Należy też wiedzieć o tym, że bez wyroku sądowego wierzyciel nie może zlecić komornikowi wykonania postępowania egzekucyjnego.

Komornik sądowy:

 • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym,
 • działa w imieniu państwa,
 • działa na rzecz wierzyciela,

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego.

Elementy obligatoryjne wniosku:

 • oznaczenie komornika, do którego jest on składany
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane

Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło). Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pomocą portalu: EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Tytuły wykonawcze, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne.

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie przedmiotowego postępowania. Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę (tj. 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyżej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia). Komornik może m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

Komornik sądowy może prowadzić równocześnie postępowanie egzekucyjne z różnych składników majątkowych dłużnika:

 • egzekucję z ruchomości
 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucję z rachunków bankowych
 • egzekucję z innych wierzytelności
 • egzekucję z praw majątkowych
 • egzekucję z nieruchomości
 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości
 • egzekucję ze statków morskich

Od 8 września 2016 roku wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz ze składników majątkowych co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości). Wobec powyższego obecnie wniosek egzekucyjny bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika umożliwia komornikowi możliwość wszczęcia oraz prowadzenia egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów jak i składników majątkowych dłużnika. Wyjątkiem jest tu egzekucja z nieruchomości – jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika to musi to wskazać komornikowi we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych tj. koszty doręczania korespondencji, koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń – 35,17 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00zł; informacja z PD CBKW czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości – 20,00zł, poszukiwanie majątku dłużnika – 100,00 zł)
inne wydatki wskazane w art. 6 uokk w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).
Należy podkreślić, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika.

Komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.

Strony egzekucji wskazane w ustawie np. wierzyciele alimentacyjni czy pracownicy w sprawach ze stosunku pracy są zwolnione z ponoszenia kosztów. Ponadto należy wskazać, że strona, która została zwolniona przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, także korzysta ze zwolnienia z kosztów komorniczych. W celu skorzystania z takiego zwolnienia należy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dołączyć dokument, z którego wynika zwolnienie.

Strony wskazane w ustawie np. wierzyciele alimentacyjni czy pracownicy w sprawach ze stosunku pracy mogą zostać zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucji. Warto zauważyć, że strona, która została zwolniona przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, także korzysta ze zwolnienia z kosztów komorniczych. W celu skorzystania z takiego zwolnienia należy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dołączyć postanowienie, z którego wynika zwolnienie.

Poszukiwanie i wyszukiwanie majątku dłużnika ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło). W tym celu komornik przeprowadza czynności terenowe pod adresem zamieszkania/ pobytu dłużnika.
Komornik ustala majątek dłużnika również za pomocą:

 • systemu OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika),
 • CEPIK (pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika),
 • ZUS PUE(podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
 • PD CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości).

Po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym komornik zwraca tytuł wykonawczy lub zatrzymuje go w aktach sprawy. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy komornikowi nie udało się wyegzekwować świadczenia lub nie wyegzekwował go w całości. Druga sytuacja jest korzystniejsza dla Wierzyciela, gdyż całe roszczenie objętym tytułem wykonawczym zostało zaspokojone. W takiej sytuacji komornik ma obowiązek pozostawić tytuł wykonawczy w aktach sprawy i zaznaczyć wynik egzekucji.

Wspierają Nas

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.