Doręczanie pism sądowych przez komornika

Doręczanie pism sądowych przez komornika

DORĘCZANIE PISM SĄDOWYCH PRZEZ KOMORNIKA – USTAWODAWCA PRACUJE NAD ZMIANAMI W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zgodnie z obowiązującym prawem, co do zasady, przesyłki sądowe dostarczane są za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku niemożności doręczenia przesyłki przez listonosza, zostawia on adresatowi awizo wskazujące, iż można ją odebrać w danym punkcie pocztowym. Jeśli adresat nie odbierze jej w ciągu 7 dni, powinien otrzymać powtórne zawiadomienie o pozostawionej przesyłce. Po kolejnych 7 dniach, gdy adresat nadal nie odbierze przesyłki, uznaje się ją za skutecznie doręczoną.

W myśl trwających zmian Kodeksu postępowania cywilnego:

Po art. 139 planuje się dodać art. 139(1) w brzmieniu:

Art. 139(1). § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.”

Jeśli pozwany nie odbierze adresowanej do niego przesyłki sądowej, wówczas sąd zobowiąże powoda, by ten dostarczył ją pozwanemu za pośrednictwem komornika. Komornik ustalając adres powoda będzie mógł skorzystać z zapytań do ZUS oraz banków.

W przypadku, gdy powód nie zastosuje się do wskazanych wyżej wymogów, sąd zawiesi postępowanie.


KOSZTY DORĘCZENIA PRZESYŁEK SĄDOWYCH PRZEZ KOMORNIKA

Opłata za doręczenie przez komornika przesyłki sądowej wyniesie 60 zł (bez względu na liczbę adresatów takiej przesyłki, a także podjętych prób doręczenia).

Jeśli natomiast odległość pomiędzy siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekraczać będzie 10 km, wówczas komornik będzie mógł pobrać dodatkowe 20 zł.

Ponadto, ustalenie aktualnego adresu odbiorcy (poprzez wystosowanie odpowiednich zapytań) kosztować będzie 40 zł.

Zatem łączna kwota za doręczenie przesyłki, biorąc pod uwagę dodatkowe elementy, może wynieść 120 zł.


Opracowała:

Sylwia Bekasińska

Kancelaria Komornicza nr XV Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy-Żoliborza Kamila Pabich