Zmiany w prawie od 2019 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT EGZEKUCYJNYCH

OBECNIE

OD 1 STYCZNIA 2019 R.

za poszukiwanie majątku dłużnika

2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 74,62 zł); w razie odnalezienia majątku dłużnika w komornik pobiera opłatę stałą w

wysokości 5% szacunkowej wartości tego

majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego *(opłata ta ulega zmniejszeniu o

kwotę opłaty pobranej wcześniej)

100 zł

przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, renty, emerytury, zasiłku, stypendium, dodatku szkolnego i aktywizacyjnego

8% wartości wyegzekwowanego świadczenia

10% wartości wyegzekwowanego świadczenia
przy pozostałych sposobach egzekucji (ruchomość, nieruchomość, wierzytelność, inne wierzytelności)

15% wartości wyegzekwowanego świadczenia

gdy dłużnik zapłaci należność w kasie komornika lub na jego rachunek bankowy

15% wartości wyegzekwowanego świadczenia

3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, gdy dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia; jednak w przypadku spełnienia powyższych przesłanek opłata minimalna od tak zaspokojonego świadczenia wynosi 150 zł

minimalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przy stawce 15% (obecnie 373,11 zł) oraz 1/20 przy stawce 8% (obecnie 186,56 zł)

gdy dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia – 150 zł; jeżeli do wyegzekwowania świadczenia dojdzie wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji – 200 zł; jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób niż wskazane powyżej, opłata minimalna wynosi 300 zł

maksymalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 111.933,90 zł) przy stawce 15% oraz 10-krotność (obecnie 37.311,30 zł) przy stawce 8%

50 000 zł
w razie umorzenia postępowania o egzekucję świadczenia pieniężnego na wniosek wierzyciela oraz jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia
zawieszonego postępowania

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; *opłata obciąża dłużnika; jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; opłata obciąża wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika; jeśli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; jeżeli wniosek wierzyciela, o którym mowa powyżej został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata wynosi 100 zł

umorzenie postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane w punkcie wyżej np. umorzenie ze względu na bezskuteczność

komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana

150 zł (opłata obciąża wierzyciela); opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się:

1) od osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych lub odszkodowawczych;

2) od jednostek samorządu terytorialnego; 3) od podmiotów, których przedmiotem działalności:

a) nie jest działalność

finansowa i ubezpieczeniowa (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1068, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 650) albo

b) jest działalność finansowa ubezpieczeniowa (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej), o ile są wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie

była przedmiotem obrotu – pod warunkiem że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem dwóch lat od powstania tytułu

egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność

.

od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 111,93 zł) i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia (obecnie 18 655,65 zł) – uiszczana przez wierzyciela

5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu – uiszczana przez wnioskodawcę; jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego (np. zabezpieczenie alimentów), opłatę wylicza się jak przy egzekucji świadczeń pieniężnych (stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Dz.U. 2018 poz. 770)

Opłata za czynności terenowe podczas których utrwalany jest ich przebieg za pomocą zapisu obrazu i dźwięku.
(art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach komorniczych)

Brak opłaty

komornikowi, który podejmuje czynności poza siedzibą kancelarii i utrwala ich przebieg w sposób przewidziany w art. 8091 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego, należy się zryczałtowany zwrot kosztów związanych

z utrwalaniem oraz przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku, w wysokości 50

złotych, niezależnie od liczby czynności i objętości danych utrwalonych w sprawie.

ZMIANY W WŁAŚCIWOŚCI KOMORNIKA

Od stycznia 2019 roku na podstawie nowej ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. komornik sądowy będzie mógł prowadzić sprawy z wyboru wierzyciela z całego majątku dłużnika z/na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego (tj. tut. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie Kamil Pabich z całej apelacji warszawskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio tj. właściwość wyłączna z rewiru (tj. zakresu właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza)

Wobec powyższego, tutejszy komornik sądowy Kamil Pabich działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki
Sąd Rejonowy Pruszków
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Sąd Rejonowy Piaseczno
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Sąd Rejonowy Legionowo
Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki
Sąd Rejonowy Otwock
Sąd Rejonowy Wołomin
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

Niniejsze informacje nie są wiążącymi poradami prawnymi. Mają charakter wyłącznie informacyjny.

Opracowała: Sylwia Bekasińska

Kancelaria Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy-Żoliborza Kamila Pabich

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018 poz. 770)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
U stawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669 )